Polityka Prywatności

Firma WOŹNY® działa na terenie całej Polski i Unij Europejskiej

Zakład Pogrzebowy Woźny Ikona

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo– Usługowe „WOŹNY®” Bogdan Woźny® z siedzibą w 21-003 Ciecierzyn 82, dane kontaktowe: 502 330 651, 81 744 91 92, e-mail: biuro@wozny.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu przygotowania oferty handlowej i/lub umowy, której Pan/Pani jeststroną, (podstawa prawna:art.6 ust.1 lit.b; RODO).

b) w celu podjęcia działań Pani/Pana żądanie na podstawie Pani/Pana wniosku przed zawarciem umowy (np. upoważnienia na eksportację zwłok do chłodni).

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych osobowych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. f Rozporządzenia).

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, dochodzenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f: RODO).

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie wskazanej w lit. b) i c) powyżej.

Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba, że będzie w stanie wykazać,  że istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Pani/ Pana , praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a; RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jaj wycofaniem.

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

a) Firma Pogrzebowa „Woźny®„, w przypadku zawarcia umowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Banki, Urzędy Skarbowe, Krematoria, Urzędy Stanu Cywilnego, Kancelarie Cmentarzy.

b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem danych Osobowych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz przez okres nie dłuższy niż 2 m-ce po jej wykonaniu lub rozwiązaniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane do momentu ich wycofania.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz prawo do otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody podanie danych ma charakter dobrowolny.

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zapraszamy do naszego Zakładu Pogrzebowego w Lublinie, położonego przy ulicy G. Dolińskiego 4/U4, 20-128 Lublin. Jesteśmy obok Państwa, aby w tych trudnych chwilach oferować profesjonalne wsparcie oraz pomagać w każdym aspekcie organizacji pożegnań. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują pomocy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 798 667 993 lub za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres biuro@wozny.pl. Naszym celem jest zapewnienie godnego i szacunkowego pożegnania dla tych, którzy odeszli, dostosowanego do Państwa potrzeb.