Klauzula informacyjna RODO

Firma WOŹNY® działa na terenie całej Polski i Unij Europejskiej

Zakład Pogrzebowy Woźny Ikona

Klauzula informacyjna dla klientów: PPHU „Woźny” Bogdan Woźny

Zgodnie z art. 13 ust. I Rozporządzenia w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Woźny” Bogdan Woźny z siedzibą w 21-003 Ciecierzyn 82, dane kontaktowe: 502 330 651, 81 744 91 92, e-mail: biuro@wozny.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa prawna : art 6 ust. 1 lit.b; RODO)

b) w celu podjęcia działań Pani/Pana żądanie na podstawie Pani/Pana wniosku przed zawarciem umowy (np. upoważnienia na eksportację zwłok do chłodni)

c) w celach archiwalnych (dowolnych) będących realizacją prawnie uzasadnionego Administratora Danych osobowych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f Rozporządzenia)

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, dochodzenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f: RODO)

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie wskazanej w lit.b) i c) powyżej.

Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Pani/Pana, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a; RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Banki, Urzędy Skarbowe, Krematoria, Urzędy Stanu Cywilnego, Kancelarie Cmentarzy

b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz przez okres nie dłuższy niż 2 m-ce po jej wykonaniu lub rozwiązaniu. W przypadku danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane do momentu ich wycofania.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz prawo do otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

W przypadku podania Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny.

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zakład Pogrzebowy Lublin

Zapraszamy do naszego Zakładu Pogrzebowego w Lublinie, położonego przy ulicy G. Dolińskiego 4/U4, 20-128 Lublin. Jesteśmy obok Państwa, aby w tych trudnych chwilach oferować profesjonalne wsparcie oraz pomagać w każdym aspekcie organizacji pożegnań. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują pomocy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 798 667 993 lub za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres biuro@wozny.pl. Naszym celem jest zapewnienie godnego i szacunkowego pożegnania dla tych, którzy odeszli, dostosowanego do Państwa potrzeb.