Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2020?

Firma WOŹNY® działa na terenie całej Polski i Unij Europejskiej

Zakład Pogrzebowy Woźny Ikona

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2020? Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie wypłacane przez ZUSKRUS, wojskowe czy policyjne biuro emerytalne (tzw. budżetówka). Wynosi on równo 4 000 tys. złotych polskich, nie zależnie od faktycznej wysokości poniesionych kosztów.Wypłacany jednemu z członków rodziny (osobie, której dane widnieją na dokumentach finansowych-fakturze i wniosku).

Inaczej ma się sprawa, kiedy o wypłatę zasiłku pogrzebowego ubiega się osoba obca. Ona bowiem otrzyma zwrot kosztów na podstawie przedstawionych faktur np. z firmy pogrzebowej

Natomiast, jeśli koszty pogrzebu pokryło kilka osób – zasiłek pogrzebowy dzielony jest stosownie do poniesionych przez nich kosztów.

Niezbędne dokumenty do otrzymania zasiłku pogrzebowego:

  • akt zgonu
  • faktury potwierdzające pokrycie wydatków
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa
  • wypełniony wniosek: ZUS wniosek Z-12, KRUS SR-26

Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje w ciągu 30 dni. Może być wypłacony za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku lub na podane konto bankowe.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci

  • ubezpieczonego, tj. osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, osobie pobierającej emeryturę lub rentę
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełnia warunki do jej uzyskania i pobierania
  • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt.a-d, to jest małżonek (wdowa i wdowiec), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.